1021 Galveston Avenue

Thanks to Deb and John Lantz